CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Makro İktisat Deneme 2

by / Salı, 20 Kasım 2012 / Published in KPSS Deneme Testleri

Makro iktisat Soruları Deneme

KPSS Makro iktisat Soruları (Deneme):2

1. Yatırımcılar aşağıdaki durumların hangisinde tahvil yerine para tutmayı tercih ederler? (KPSS Makro İktisat Soruları Deneme)
A. Tahvil bulundurmaktan sermaye kaybı beklediklerinde
B. Faiz haddinin düşeceğini umduklarında
C. Faiz haddinin yükseleceğini umduklarında
D. Bir tahvilin sermaye kaybının faiz getirisinden büyük olması durumunda
E. Hiçbiri
Yanıt D
2. Stagflâsyon aşağıdaki durumların hangisini yansıtır? (KPSS Makro İktisat Soruları Deneme)
A. Ekonominin üretim kapasitesinin azalmasını
B. İşsizliğin artması ve ekonomide verimliliğin düşmesini
C. Görece yüksek işsizlik ve fiyat düzeyinin, yavaş büyüme ile bir arada çıktığını
D Ekonomide kamu kesiminin ağırlığının düşmesini
E. Ekonomide toplam planlanan yatırımlarda bir değişme olmasını
Yanıt C
3. Paranın nötr olması aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanır? (Kpss iktisat deneme soruları)
A.Nominal para arzındaki değişmenin; fiyatları, faiz haddini, istihdamı ve geliri etkilememesidir.
B. Nominal para arzındaki bir değişmenin, faiz haddi, istihdam ve reel ürünü etkilemeden fiyatları etkilemesidir.
C  Nominal para arzındaki bir değişmenin, fiyatları etkilemeden, istihdam ve reel ürünü etkilemesidir.
D. Nominal para arzındaki bir değişmenin, faiz haddi ve fiyatları etkilememesidir.
E. Hiçbiri

Yanıt B
4. Tam dışlama etkisi aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkar? (KPSS Makro İktisat Soruları Deneme)
A Para talebinin gelire duyarlılığının büyük ve ekonomi tam istihdamda iken
B. Para talebinin faize duyarlılığı büyük ve ekonomi tam istihdamda iken
C  LM eğrisi düşey veya ekonomi tam istihdamda iken
D. LM eğrisi yatay veya ekonomi eksik istihdamda iken
E. LM eğrisi pozitif eğimli iken ve para talebinin gelire duyarlılığı yüksek iken.
Yanıt C şıkkı
5. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fiyatların düşmesi ile reel üretim arttığı için.
B. Fyatlar genel düzeyi yükselince reel para arzı küçülür, faiz haddi yükseldiği için.
C. Fiyatlar genel düzeyi düştükçe reel para arzı artar, faiz haddi yükseldiği için.
D  Fiyatlar genel düzeyi düştükçe para arzı sabit kalırken faiz haddi yükseldiği için.
E. hiçbiri
yanıt B
6. Nominal para arzındaki bir artışın toplam talep eğrisine etkisi aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanır? (KPSS Makro İktisat Soruları Deneme)
A. Toplam talep eğrisi paralel olarak sağa kayar.
B. Toplam talep sağa ve yukarı kayar.
C. Toplam talep eğrisi etkilenmez.
D. Toplam talep eğrisi paralel olarak sola kayar.
E. Hiçbiri.

Yanıt B
7. Klasik arz şartlarında, nominal para miktarındaki bir artış aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile sonuçlanır? (Kpss iktisat deneme soruları)
A. Faiz haddini düşürür, reel hâsılayı artırır.
B. Faiz haddini düşürür, reel hâsılayı arttırır, fiyatlar genel düzeyini yükseltir.
C. Faiz haddini ve reel hâsılayı etkilemeden, fiyatlar genel düzeyini aynı oranda arttırır.
D. Faiz haddini düşürür, reel hâsılayı etkilemez, fiyatlar genel düzeyini aynı oranda arttırır.
E. Hiçbiri
Yanıt C şıkkı
8. Reel para arzı artınca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? (Kpss iktisat deneme soruları)
A. LM eğrisi sağa kayar, faiz haddi düşer, mal piyasasında talep fazlası olur ve milli gelir artar.
B. LM eğrisi sağa kayar, mal piyasası etkilenmez.
C. LM eğrisi sağa kayar, para piyasası etkilenmez, mal piyasasının dengesi bozulur.
D LM eğrisinin eğimini azaltarak, maliye politikasının etkisini arttırır.
E. LM eğrisinin eğimini azaltarak, maliye politikasının etkisini azaltır.

Yanıt A
9. Likidite tuzağının geçerli olması aşağıda verilen durumların hangisinde mümkündür? Kpss Makro iktisat deneme soruları
A. IS eğrisinin yatay olması ile
B. Maliye politikasının geçerli olamayacağı bir durumu içermesi ile
C  Para talebinin faize duyarlılığının çok yüksek olması koşulu ile
D. Para talebinin faize duyarlılığının çok düşük olması koşulu ile
E. Hiçbiri

Yanıt C
10. Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonunun sebeplerinden biri olamaz? (Kpss iktisat deneme soruları)
A. Sendikaların verimliliği aşan ücret taleplerini gerçekleştirmesi
B.  İthal malları fiyatlarında yaşanan sürekli artışlar
C. Kar marjlarının verimliliği aşan düzeyde yükselmesi
D. Enerji fiyatlarında sürekli yükselme
E. Faiz oranlarının sürekli olarak sabit kalması
Yanıt E
11. Para ve kredi politikasının aşağıdakiler ile hangisi arasında bir ilgisi yoktur? (Kpss iktisat deneme soruları)
A Fiyat istikrarının sağlanması
B. Tam istihdamın sağlanması
C. İktisadi kalkınma
D. Dış ödemeler dengesi
E. Yukarıdakilerin hiçbiri
yanıt E  şıkkı
12. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının görevlerinden birisi olarak değerlendirilemez? Kpss Makro iktisat deneme soruları
A. Ülkenin altın ve döviz rezervlerini kontrol etmek
B. Uluslararası ödemelerde kliring kurumu olarak görev yapmak
C. Ülkedeki maliye politikasının yürümesine yardımcı olmak
D. Devletin bankerliğini yapmak
E. Bankaların nakit rezervlerini muhafaza etmek
yanıt C şıkkıdır.
13. Keynes’in basit çarpan modelinin işleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisi ön koşul değildir?
A Gelir akımının doğduğu her halkada boş ama emeğini sunmaya hazır bir iş gücü rezervinin var olması gereklidir.
B. Üretim donatımının üretimi ve sonuçta iş gücü talebini mümkün kılacak bir kapasite boşluğuna sahip olunması gereklidir.
C. Ham madde ve malzeme sağlanmasında herhangi bir dar boğazın olmaması gereklidir.
D. Yeteri kadar iş gücü arzına ama iş gücünün ise, gizli işsiz niteliğinde bulunmaması koşuluna bağlıdır.
E. Çarpanın reel gelir ve istihdamı arttırıcı etkisi sadece az gelişmiş bir ekonomide etkisini göstereceğinden, çarpan mekanizması sadece az gelişmiş ekonomilerde uygulanmalıdır.
Yanıt E

14.

  1. Durgunluk içinde enflasyon
  2. Paranın değer kazanması
  3. Aşağıda verilen şıklardan hangi ikisi yukarıdaki durumların tanımlarını verir?

A. Devalüasyon (kur ayarlaması)- enflasyon

  B. Stagflâsyon-revalüasyon (değer arttırma)

  C.  Disinflasyon- deflâsyon

  D. Stagflasyon- disinflasyon

  E. Disinflasyon- revalüasyon
yanıt B  şıkkı
15. Kısa vadeli borçların uzun vadeli hale getirilmesine ne ad verilir?
A konversiyon

B. Stabilizasyon (istikrar)

C. Konsolidasyon (pekiştirme)

D. Spekülasyon

E. Hiçbiri

Yanıt C

16. Kamu harcamaları artış kanunu hangi iktisatçı ortaya atmıştır?
A Wagner

B. Somuelsen

C. Kalecki

D  Adam Smith

E. David Ricardo
Yanıt A
17. Bir ülkenin ekonomisinde emeğin tamamı kullanıldığı halde karşılanmamış bir talep varsa, bunun alacağı istihdam türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Eksik istihdam

B. Tam istihdam

C. Aşırı istihdam

D. Fizyolojik istihdam

E. Psiko-sosyal istihdam
Yanıt C

18. Teknolojik değişmelerin veya talep yapısında meydana gelen değişmelerin neden olduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Friksiyonel işsizlik

 B. Teknolojik işsizlik

 C. Yapısal işsizlik

 D. Mevsimlik işsizlik

 E. Gizli işsizlik
Yanıt C
19. Aşağıdakilerden hangisi monetarist görüşün temel çizgileri arasında değerlendirilemez? (kpss iktisat deneme soruları)
A. Ekonomik istikrarsızlıklar hemen hemen para arzındaki yanlış dalgalanmaların sonucudur. Reel ekonomi mutlak anlamda istikrarlıdır.
B. Genişletici bir para politikası sürekli olarak ne faiz oranını nede işsizliği düşürür. Sürekli olarak işsizlik enflasyon almaşığı söz konusu olamaz.
C. Hassas ayar ekonomi politikaları ekonominin istikrarını bozar.
D. İşsizlikle mücadele edilmesi enflasyon ile mücadeleden önce gelmelidir.
E. Devlet ekonomiye müdahale etmemelidir.
Yanıt D
20. Aşağıda verilen görüşler ne olarak anılır? (kpss iktisat deneme soruları)
- Tam istihdamdan sapmalar yalnızca fiyat düzeyini öngörmedeki hatalardan dolayı ortaya çıkar.
- Fiyat düzeyini öngörmedeki hatalar rassal dır.
- Ekonomiyi istikrara kavuşturmak için aktif hükümet politikalarına gerek yoktur.
A.  Monetarist görüş

B.  Klasik görüş

C.  Rasyonel bekleyiş

D.  Keynesgil görüş

E.  Yeni keynesgil görüş
Yanıt C
21. Durgunluk dönemlerinde, genişletici para politikası ile birlikte bütçe açığı verilebileceğini söyleyen iktisatçılar kimdir?
A. Klasikler

B. Çağdaş keynesyenler

C. Neo klasikler

D. Monetaristler

E. Post keynesyenler
Yanıt B  şıkkı
22. Keynes’e göre toplam talebin daima genişletici para politikaları ile artırılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A.Spekületif para talebinin faiz esneklğinin bir olması
B. Spekülatif para talebinin faiz esnekliğinin sıfır olması
C. Yatırımların faiz esnekliğinin bir olması
D. Yatırımların faiz esnekliğinin sonsuz olması
E. Spekülatif para talebi faiz esnekliğinin sonsuz olması
Yanıt E
23. Aşağıdakilerden hangisi tarafsız maliye kavramını verir?
A. Vergi gelirlerinin tahsilinde tarafsız olunması
B. Devlet faaliyetlerinin kişi ve firmalarca alınan iktisadi önlemleri etkilememesi
C. Siyasilerin kamu harcamalarına ilişkin kararlarda etkili olamaması
D. Kamu hizmetlerin dağılımında adil davranılması
E. Maliye biliminin diğer bilimlerden ayrı olması
Yanıt B
24. Monetaristler , kamu harcamalarının aşağıdakilerden hangisinin finansmanı halinde milli gelir üzerinde genişletici etkisinin daha fazla olacağını savunurlar? (kpss iktisat deneme soruları)
A. Kişilerden borçlanma ile
B. Vergiler ile
C. Kurumlardan borçlanma ile
D. Sandıklardan borçlanma ile
E. Merkez bankasından borçlanma ile

Yanıt E
25. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu devlet yada tarafsız devlet düşüncesini savunan bir iktisatçı değildir? KPSS İktisat Soruları Deneme
A. Thomas malthus

B. David ricardo

C. Adam smith

D. j.Maynard Keynes

E. j.Stuart Mill
yanıt d
26. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen yaklaşımın başlıca temsilcileri arasında yer almaz?
A. G.Mankiw

B. A.Okun

C. j.Yellen

D. A.Blinder

E. j.Rabinson
Yanıt E
27. Beklentilerin belirsizliğini temel alan, geleceğin bilinemeyeceğini ve hesaplanamayacağını söyleyen, ekonomik krizlere belirsizlik temelinde yaklaşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A Monetarist

B. Neo klasik

C. Post keynesyen

D. Klasik

E. Neo keynesyen
Yanıt C
28. Post Keynesyen akımının savunucularından olan Sdney Weintraub’a göre enflasyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yükselen ücret maliyetleri
B. Yükselen girdi maliyetleri
C. Para arzı artışı
D. Toplam talep artışı
E. Toplam arz artışı
Yanıt A şıkkı.
29. Tam istihdam bütçe fazlası ölçütüne göre tam istihdamda bulunan bir ekonomide bütçe fazlası aşağıdaki etkilerden hangisini ortaya çıkarır? Kpss Makro iktisat deneme soruları
A.Enflasyonist etki

B. Daraltıcı etki

C Genişletici etki

D. Stagflasyon etki

E. Dış ticaret fazlası
Yanıt B
30. Aşağıdakilerden hangisi tam istihdam bütçe fazlasında değişikliğe yol açan unsurlardan biri değildir? (kpss iktisat deneme soruları)
A Vergi oranlarındaki değişmeler
B. Potansiyel GSMH artışı
C. Fiyat düzeyi değişmeleri
D. Kamu harcamalarındaki değişmeler
E. İhracat ve ithalat oranındaki değişmeler
Yanıt E
31. Kamu harcamalarındaki bir artışın, milli gelirde kendisi kadar bir genişleme yapması için nasıl finanse edilmesi gereklidir?
A. Bankalardan borçlanma

B. Kişilere borçlanma

C Vergiler

D. Merkez bankasından borçlanma
Yanıt C
32. Kamu transfer harcamalarındaki artış, eşit vergi artışı ile finanse edildiğinde, gelir denge düzeyi üzerindeki toplam etkinin değeri ne kadar olur?
A Sıfırdan küçük

B. Sıfıra eşit

C Sıfırla bir arasında

D. Bire eşit

E. Birden büyük
Yanıt B
33. Sabit döviz kuru sistemi ve sermaye hareketlerinin olmadığı bir ekonomide kamu harcamaları artışı sonucu aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz? (kpss iktisat deneme soruları)
A Yurtiçi talep artar.
B. Yurt dışı talep(ithalat) artar.
C. İhracat artar.
D. Döviz rezervi azalır.
E Para arzı azalır.
Yanıt C
34. Sabit kur sistemi ve sermaye hareketlerinin olduğu bir ekonomide para politikası yolu ile para arzının artırılması sonucu hangisi  olamaz?
A. Faiz oranları düşer.
B. Gelir düzeyi yükselir.
C. Yurtdışı talep artar.
D. Kısa vadeli sermaye yurt içine gelir.
E. Kısa vadeli sermaye yurt dışına kaçar.
Yanıt D
35. Ekonomik faaliyet düzeyinde hem para hem de maliye politikasının savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A. Keynesyen
B. Monetarist
C. Klasik
D Yeni klasik
E. Çağdaş keynesyen
Yanıt E
36. Aşağıda verilen şıklardan hangisi esnek kur sisteminde maliye politikası ile kamu harcamalarının arttırılmasının sonucu olamaz?
A. Yurt dışı talep azalır
B   Döviz fiyatları artar.
C   Para arzı azalmaz.
D.  Dış ticaret açığı artmaz.
E.  Para arzı azalır.
Yanıt E
37. Kapalı bir ekonomide hem maliye hem de para politikasının etkili olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? (kpss iktisat deneme soruları)
A. Spekülatif para talebinin faiz esnekliğinin sonsuz olduğu durum
B. LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu durum
C. Spekülatif amaçlı para talebinin bir ile sıfır arasında olduğu durum
D. Yatırım talebinin faiz esnekliğinin sonsuz olduğu durum
E. LM eğrisinin dikey eksene paralel olduğu durum
yanıt C
38. Dışa açık bir ekonomi dış ticaret açığı ile karşı karşıya bulunuluyorsa, aşağıdaki politika araçlarının hangisinin kullanımı uygun olacaktır? (kpss iktisat deneme soruları)
A. Daraltıcı para politikası
B. Kamu harcamalarını arttırma
C. Vergileri arttırma
D. Vergileri azaltma
E. Dışa borçlanma
Yanıt A
39. Keynes e göre IS- LM eğrileri analizinde ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde yalnızca maliye politikasının etkili olduğu kesim aşağıdakilerden hangisidir?
A. LM eğrinin yatay eksene paralel olduğu kesim
B. IS eğrisinin yatay eksene paralel olduğu kısım
C  LM eğrisinin dikey eksene paralel olduğu kısım
D  IS eğrisinin eğik olduğu
E.  LM eğrisinin eğik olduğu
Yanıt A
(Kpss Makro iktisat deneme soruları:2

TOP Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.