CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Faktör Donatımı Teorisi

by / Pazartesi, 25 Şubat 2013 / Published in KPSS Uluslararası İktisat

Faktör Donatımı Teorisi - (Heck scher- Ohlin )

Heck scher- Ohlin’in Teorisi varsayımları:

A. Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklıdır.

B. Malların faktör yoğunlukları birbirinden farklıdır.

C. Homojen faktörler için tam bir ücret ve faiz oranı eşitliği

Günümüzde Ohlin teorisinde bulunan faiz ve ücret oranı eşitliğini engelleyen etmenler mevcuttur.

Bunlar:

A. Hükümetler tarafından dış ticarete konulan kısıtlamalar

B. Ülkelerin üretim teknolojilerinin farklı olması

C. Üretim faktörlerinin homojen olmaması

D. Sendikaların kısıtlayıcı etkisi

E. Taşıma giderleri

Heck scher- Ohlin modeline göre:

Her ülke kendi sınırları içerisinde bol miktarda bulunan mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde edecektir. Ülke zengin olduğu faktörü üretimde kullanarak maliyetlerini düşürecek ve böylece o malda uzmanlaşacaktır. Modele göre, emeğin sermayeye göre bol ve ucuz olduğu ülkeler emek yoğun malları (tekstil, fındık vb .), sermayenin emeğe göre daha bol ve ucuz olduğu ülkeler ise sermaye yoğun malları (otomobil, beyaz eşya, uçak vb…) Malları üreterek, söz konusu olan bu mallarda uzmanlaşmaya gitmelidir. (kpss uluslararası iktisat)

Heck scher- Ohlin ’in Faktör Donatımı Teorisini geçersiz kılan bir takım unsurlar mevcuttur.

Bu unsuru şöyle açıklayabiliriz:

Bir ülkede ucuzlayan faktörün pahalılaşan faktörün yerine ikame edilmesi sonucunda, sermaye yoğun malların emek yoğun ya da emek yoğun malların sermaye yoğun mal durumuna düşmesi halinde faktör donatım teorisi geçersiz kalacaktır. Diğer bir ifade ile faktör fiyatlarının değişmesi  faktör yoğunluğunu tersine döndürerek teoriyi geçersiz kılacaktır.

Stolper – Somuelson gelir dağılımı teoremi:

Tarifeler yurt içi üretici ve tüketici açısından ithalata rakip malların fiyatını ihraç malları fiyatına oranla daha yükselttiği sürece geçerli olur.

Ayrıca faktör donatım teorisinin en temel varsayımlarından biri, ülkelerin farklı faktör donatımlarına sahip olmalarıdır. Ülkeler ancak farklı faktör donatımlarına sahip iseler dış ticaret yapabilmektedir.

Günümüzde ise, birçok sanayileşmiş ülkelerin faktör donatımları birbirine benzemek bir yana aynı olmaktadır. Bu durumda teori bu tip ülkeler arasında dış ticareti açıklamakta yetersiz kalmaktadır.

Faktör donatımı, fiziki ve ekonomik olarak iki şekilde tanımlanır.

Fiziki tanımla faktör donatımının arz yönünü ifade etmektedir. Üretim faktörlerinin fiziki miktarı ya da faktör stoku ile açıklanır. Ülkelerin sermaye/emek stok oranları karşılaştırılarak faktör donatımları belirlenmektedir.

Ekonomik yaklaşım, faktör donatımını faktör fiyatı ile tanımlamakta hem arz hem talep yanı ile ilgilenmektedir. Bu yaklaşıma göre bir ülkenin göreceli olarak daha fazla sahip olduğu faktörün fiyatı, diğer ülkeye göre ucuzdur. İki ülke arasında karşılaştırma yapılırken faktör bedellerinin kullanılması, iki ülkenin faktör donatımları hakkında bilgi vermektedir. Ekonomik yaklaşım, ülkeler arasındaki rant/ ücret oranlarının karşılaştırılmasına dayanır. (kpss uluslararası iktisat)

Heck scher- Ohlin modelinden türetilmiş teoremler şunlardır:

Faktör donatımı teorisi

Stolper – Somuelson teoremi

Rybczynski teorimi

Faktör fiyatları eşitliği

Olarak bilinmelidir.

 Stolper – Somuelson gelir dağılımı teoremine göre:

Gümrük tarifeleri uluslararası uzmanlaşmadan yararlanmayı engellemekte ve GSMH’yı düşürmektedir. Tarife nedeni ile ülkenin toplam geliri azalmakta, bu yüzden ücretlerin payı artarken sermayenin payı düşer. Ülke geneli tarifelerden zarara uğrar. Ancak kıt faktör bol faktör aleyhine bundan yararlanır.  (kpss uluslararası iktisat)

  Toplumsal kayıtsızlık eğrisi:

Topluma aynı faydayı sağlayan çeşitli mal bileşimlerini gösteren noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğri olarak tanımlanır. Örneğin iki ülke aynı kayıtsızlık eğrisine sahip veya aynı kayıtsızlık eğrisi ile gösteriliyorsa, bu ülkelerin benzer talep koşullarına sahip olduğu söylenir. ( Kpss Uluslararası İktisat) Faktör Donatımı Teorisi

TOP Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.