CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Eksik Aksak Rekabet Piyasası Soruları

sample

Eksik Aksak Rekabet Piyasası Soruları

Bu yayında: Eksik (Aksak) Rekabet Piyasaları: Oligopol piyasa, kartel nedir, eksik rekabet piyasaları içinde bulunan monopol (tekel) ve tekelci rekabet piyasaları ait çıkmış  kpss alan mikro iktisat soruları ve çözümleri yer almaktadır.

1. Her firmanın, rakiplerinin üretim düzeylerinin sabit olduğu varsayımından hareketle kendi üretim düzeyini belirlediği oligopol piyasa modeli hangisidir?
A. Kartel oligopol piyasa modeli

B. Stackelberg oligopol piyasa modeli

C. Bertrand oligopol piyasa modeli

D. Cournot oligopol piyasa modeli

 

E. Saf oligopol piyasa
Cevap D şıkkıdır.
2. Stackelberg Oligopol piyasa modelinde, Lider Firmanın Takipçi Firmaya Göre; Bir avantaja sahip olmasının nedeni nedir?   kpss alan mikro iktisat soruları
A. Liderin, rakibi üretim düzeyini belirleyinceye kadar beklemesi ve kendi üretim düzeyine ondan sonra karar vermesi

B. Liderin tekelci bir firmanın üretim düzeyine özdeş bir üretimi gerçekleştirmesi

C. Liderin bir limit fiyat belirleyebilmesi

D. Lider ve takipçi firmanın üretim düzeyini eşanlı olarak belirleyebilmes

E. Liderin üretim düzeyine karar veren ilk firma olması.

Cevap E şıkkıdır.
Stackelberg oligopol piyasa modeli stackelberg tarafından geliştirilen düopol modeli;

cournot oligopol piyasa uzantısıdır.

Bu düopol modelinde bağımlılığın farkında olan lider firma ve bağımlılığın farkında olmayan safça davranışlar sergileyen takipçi ya da uydu firma da denilen firma vardır.

Lider firma, monopol piyasa düzenindeki (1/2) üretimi öncelikle belirlemekte ve daha sonrada piyasaya giren takipçi firmanın 1/4′lük üretimi karşısında üretimini değiştirmemektedir.

3. Kartel pozisyonunda yer alan firmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Her firmanın kendi fiyatını kartel tarafından belirlenen seviyeden daha düşük belirleme isteği vardır.
B. Her firmanın, kendi fiyatını kartel tarafından belirlenen seviyenin üzerinde belirleme isteği vardır.
C. Her firmanın kendi ürün miktarını kartel tarafından belirlenen seviyenin altına indirme isteği vardır.
D. Firmaların marjinal maliyeti, kartel tarafından belirlenen fiyata eşittir.
E. Firmaların marjinal maliyeti kartel tarafından belirlenen marjinal maliyetten düşüktür.
Cevap A şıkkıdır.
İlk önce kartel nedir?

Kartel; fiyat ve üretim konusunda bütün grup adına ortaklaşa karar veren firmalar topluluğuna denir. Aslında firmalar, monopol gücü elde edebilmek için kartel oluşumuna gider. Ancak kartel üyeleri arasında bu anlaşmaya aykırı hareket etme eğilimi oldukça yüksektir.

Örneğin; her kartel üyesi kendi piyasasında monopolcü fiyatı koyup satışlarını buna uygun miktarda kısıtlayacakları şeklinde anlaşmaya varmış olsun. Buna rağmen her üye, kartel fiyatının altında fiyat belirleyip bireysel olarak piyasanın daha büyük bir bölümünü ele geçirmeyi düşünebilir. Böylelikle A şıkkında belirtildiği gibi kartel tarafından belirlenen fiyatın altında belirleme isteği oldukça görülür.
4. Monopol bir firmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?   kpss alan mikro iktisat soruları
A.  Sıfır maliyetle çalışan monopol (tekel), için, karının maksimum olduğu üretim hacminde talep esnekliği bire eşittir.
B. Monopol (tekel), maliyetleri sıfırdan büyük ise, karı maksimize eden üretim miktarı talep esnekliği birden küçük olduğu bölge içindedir.
C. Uzun dönem dengesinde normal kar elde eden Monopol (tekel), uygun değer(optimum) büyüklükte tesisle çalışmaktadır.
D. Monopol (tekel), piyasa faaliyette iken, tüketiciler, tam rekabete kıyasla daha fazla getiri (rant) elde ederler.
E. Fiyat farklılaştırması uygulayan tekelci, talep esnekliği daha az olduğu alt piyasada daha düşük fiyat uygulayacaktır.
Cevap a şıkkıdır.
Monopol karını maksimum yaptığı noktada talep esnekliği bire eşittir. Talep esnekliği bire eşit olduğu noktada aynı zamanda marjinal gelir sıfır, toplam hasıla maksimumdur.
5. Hükümet monopolcüden (tekel) götürü bir vergi aldığında monopolcü için hangi sonuç ortaya çıkar?
A. Denge fiyatı yükselir.
B. Denge üretim miktarı artar.
C. Toplam hâsılatı artar.
D. Toplam hâsılatı azalır.
E. Denge üretim miktarı ve fiyatı değişmez, toplam karı azalır.
Cevap; E şıkkıdır.
Götürü vergide, sadece sabit maliyetler artar. Sabit maliyetin artması toplam maliyetleri arttırır. Ancak maliyetin eğimini etkilemez. Eğim etkilenmediği içinde marjinal maliyet de değişmez. Sadece ortalama maliyet eğrisi (AC)yukarı kayar. Fiyat ve üretimde bir değişme olmaksızın; Monopolcünün toplam karı azalır.
6. Tekelci rekabetçi firmaların piyasa gücüne sahip olmalarının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tekelci rekabet piyasasında çok sayıda alıcı olması
B. Tekelci rekabetçi Serbestçe reklam verebilmeleri
C. Tekelci rekabetçi için Piyasaya girişlerin serbest olması
D. Tekelci rekabetçinin Piyasadan çıkışlarının maliyetsiz olması
E. Negatif eğimli talep eğrisine sahip olmaları
Cevap E şıkkıdır.
Tekelci rekabetçi firmanın talep eğrisi tıpkı tekelcinin gibi negatif eğimlidir. Tekelci rekabetçi firma ürün farklılaştırması başarılı olduğu sürece ürününün fiyatını belirleyebilme gücüne ulaşır. Firmanın fiyatı belirleyebilme gücü arttıkça, yani tekelci gücü arttıkça talep eğrisinin esnekliği azalmakta, tekelci gücü azaldıkça ise talep eğrisinin esnekliği artmaktadır.
7. Fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada üretim yapan Monopol (tekel) bir firmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Monopol firma karını maksimize etmektedir.
B. Monopol firma karını minimize etmektedir.
C. Monopol firma pozitif kar elde etmektedir.
D. Monopol firma kar maksimizasyonu yapmamaktadır ve karını maksimize edebilmek için üretimini azaltmalıdır.
E. Monopol firma kar maksimizasyonu yapmamaktadır ve karını maksimize edebilmek için üretimini arttırmalıdır.
Cevap d şıkkıdır.
P= MC olduğunda kar maksimizasyonu yoktur. Kar maksimizasyonu yapabilmesi için; üretimi kısmalı ve fiyatın yükselmesini sağlamalıdır.
8. Tekelci rekabet piyasalarında uzun dönemde tüketicilerin ödediği fiyatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Minimum ortalama toplam maliyet ten daha düşüktür.
B. Tekelci rekabet piyasasında tüketiciler Minimum ortalama toplam maliyet ten daha yüksek fiyat öderler.
C. Hem minimum ortalama toplam maliyete, hem de minimum ortalama değişken maliyete eşittir.
D. Minimum ortalama toplam maliyete eşittir, ancak minimum ortalama değişken maliyetten farklıdır.
E. Hem minimum ortalama toplam maliyete hem de marjinal maliyete eşittir.
Tekelci rekabetçi firma üretimini uzun dönemde ortalama toplam maliyetin minimum noktasının solunda negatif eğimli kısmında karar verir. Bu nokta atıl kapasitenin varlığıdır. Böylelikle P> AC olmaktadır.
Cevap b şıkkıdır.(eksik aksak rekabet piyasası soruları)
9. Monopol bir firmanın talep eğrisi, q=120-2p,toplam hâsılat eğrisi TR=60q-0.5q2 MR=60-q ve TC=4q olduğuna göre firmanın çıktı miktarı kaçtır?   kpss alan mikro iktisat soruları
A. 0

B. 12

C. 56

D. 90

E. 102
Denge koşulu MR=MC’dir.
TC=4q ise buradan rahatlıkla MC=4 olduğu görülmektedir.(TC’nin türevini alarak)
60-Q= 4 ise Q=56
Cevap c şıkkıdır. (eksik aksak rekabet piyasası soruları)
10. Tekel ve Tekeci rekabet piyasaları arasında ki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? çıkmış kpss alan mikro iktisat soruları
A. Piyasa talep eğrilerinin eğimi
B. Tekelci rekabette ürün çıkışlarında daha fazla kısıtlamanın oluşu
C. Tekelde marjinal gelir ve talep eğrilerinin aynı olması
D. Tekelci rekabet piyasasında girişlerde önemli engellerin olmaması
E. Firmanın talep eğrinin eğimi
Eksik aksak  rekabet piyasası  çıkmış iktisat soruları
Cevap d şıkkıdır. Tekelde piyasaya girişte engellerin olmasına rağmen, ″Tekelci Rekabet″ piyasasında girişte büyük engellerin olmamasıdır.
11. Aşağıdakilerden hangisi dirsekli talep eğrisi modelinin temel varsayımlarından biridir?çıkmış kpss alan mikro iktisat soruları
A. Firmalardan biri fiyatı yükselttiğinde diğer firmalar yükseltmezler.
B. Firmalardan biri fiyatını yükselttiğinde diğer firmalarda fiyatını yükseltirler.
C. Firmalardan biri fiyatını düşürdüğünde diğer firmalar fiyatını yükseltirler.
D. Firmalardan biri fiyatını düşürdüğünde diğer firmalar fiyatlarını yükseltebilirler veya düşürebilirler.
E. Firmalar daima marjinal hasılat eğrisini arttığı bölgede üretim yaparlar.
Cevap A şıkkıdır.
12. Birinci derece (tam) fiyat farklılaştırması uygulamasında tüketici artığının değeri ile ilgili olarak hangisi doğrudur?   kpss alan mikro iktisat soruları
A. Sıfırdan küçüktür.
B . Sıfıra eşittir.
C. Sıfırdan büyüktür.
D.  Maksimumdur.
E. Belirlenemez.
Monopolcü fiyat farklılaştırması yaparken tüketicilerin satın alma güçlerini ve tercihlerini göz önünde bulundurarak farklı fiyat uygulamasına gider.
Monopolcü firma, tüketici rantı’nın tamamını alır. Diğer bir ifade ile tüketici rantı sıfırdır.
Cevap b şıkkı.
13. Bir tekelci rekabet firması hangi üretim düzeyinde kar maksimumu yapar?   çıkmış kpss alan mikro iktisat soruları
A. AC’nin minimum olduğu düzeyde
B. AR’in maksimum olduğu düzeyde
C. MR=MC eşitliğinde
D. MR=AC olduğunda.
E. MR’in FC’te eşit olduğu düzeyde.
Cevap C şıkkı. Bütün firmalarda olduğu gibi tekelci rekabet MR = MC  koşulunu sağlayarak aşırı kar sağlar. Ancak aşırı kar tekelci rekabet için monopolden daha azdır.(eksik aksak rekabet piyasası soruları)
14. Düopol modeli Cournot dengesiyle tam rekabet dengesinin karşılaştırıldığı bir durumda aşağıdaki ifadelerden hanisi doğrudur?   kpss alan mikro iktisat soruları
A. Tam rekabet dengesinde hem kar hem de üretim düzeyi daha yüksektir.
B.  Cournot dengesinde hem kar hem üretim düzeyi daha yüksektir.
C. Tam rekabet dengesinde kar daha yüksek, üretim düzeyi daha düşüktür.
D.  Cournot dengesinde kar daha yüksek, üretim düzeyi daha düşüktür.
E. Tam rekabet ve Cournot dengelerinde üretim düzeyi aynıdır, ancak karlılık hakkında bir şey söylenemez.
Cournot modeli, bir Düopol modelidir ve düopol piyasasıdır.

Düopol iki satıcının sonsuz sayıda alıcı ile karşı karşıya kaldığı piyasa türüdür. Dolayısıyla tam rekabet Cournot dengesine göre daha düşük kar, ancak daha yüksek üretim söz konusudur.
Cevap d şıkkıdır.
15. Rakiplerinin eylemleri veri iken, bir firmanın kendisi için elinden gelenin en iyisini yaptığı denge durumuna ne ad verilir?   kpss alan mikro iktisat soruları
A.  İş birliği dengesi
B. Stackelberg dengesi
C. Nash dengesi
D. Sıfır toplamlı oyun
E. Bıçak sırtı dengesi
Nash dengesi, hakim strateji den farklı bir kavramdır.

Hakim strateji ise, rakipleri ne yaparsa yapsın kendisi için yapabileceğinin en iyisini yaptığı durumu ifade eder.

Nash dengesinde ise, rakiplerinin kararı verdir.
Cevap c seçeneğidir.
16. Monopol bir firmanın talep eğrisi sağa kaydığında üretim miktarındaki değişmenin öngörülmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   kpss alan mikro iktisat soruları
A. Tekelci firmanın fiyat alıcı olması
B. Tekelci firmanın amacının kar maksimizasyonu olması
C. Tekelci firmanın arz eğrisinin olmaması
D. Tekelci firmanın marjinal maliyetinin pozitif eğimli olmama olasılığı
E. Tekelci firmanın talebin fiyat esnekliği mutlak değer olarak 1 den küçük olduğu üretim bölgesinde faaliyet göstermesi
Yanıt c şıkkıdır.
Monopol firma tek firma olarak piyasa talebinin tamamına üretim yaptığından piyasa talep eğrisinin kendisi ile karşı karşıyadır. Tekelci firma malın ya fiyatını ya miktarını belirleyebilme hakkına sahiptir. Monopol firmanın talep eğrisi sağa kaydığında üretim miktarındaki değişme tekelci firmanın arz eğrisinin olmamasından dolayı öngörülmemektedir.(eksik aksak rekabet piyasası soruları)
Oligopol piyasa, kartel nedir, eksik rekabet piyasaları içinde bulunan monopol(tekel) ve tekelci rekabet piyasaları -Eksik Aksak Rekabet Piyasası Soruları-  çıkmış kpss alan mikro iktisat soruları

ARKADAŞLAR TOPLAMDA 3665 ÖZGÜN YAKLAŞIK SORU İLE; MİKRO, FARKLI İKTİSAT OKULLARI, PARA-BANKA-KREDİ, KAMU MALİYESİ, AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR VE SORUNLARI, ULUSLARARASI İKTİSAT, TÜRKİYE EKONOMİSİ SORU HAPI VE KONU ANLATIMI İLE SİZ SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİME TANITIM AMACI İLE PTT KARGO KAPIDA ÖDEME İLE SADECE 50 TL OLARAK BELİRLEDİK. BU ARADA OLUMLU YORUMLARINI GERİ BİLDİRİMİNİ GEREK BURDAN GEREK BANA MESAJ İLE YAPAN ARKADAŞLARIMA TEKRARDAN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

 iLETİŞİM: https://www.facebook.com/nevin.s.ulus

TOP Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.