CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Arz Talep Esnekliği

Arz Talep Esnekliği

Mikro İktisat dersi ekonomi ders notu için hazırlanan bu yayının sonunda talebin fiyat esnekliği ne demektir? Talebin fiyat esnekliği formülü, gelir esnekliği ve formülü, arz esnekliği ve formülü hakkında detaylı  ekonomi ders notu konusu olan arz talep esnekliği hakkında tüm bilgilere sahip olacaksınız.

Talebin Fiyat Esnekliği 

Talebin fiyat esnekliği nedir?

Bir malın fiyatında meydana gelen yüzde değişmenin, o malın talep miktarını ne ölçüde etkileyeceğini gösteren bir kavramdır. Talep edilen miktardaki nispi değişmenin, malın fiyatındaki nispi değişmeye oranlanması ile talebin fiyat esnekliği bulunur.

Mikro iktisat dersi  arz talep esnekliği ekonomi ders notu: Nokta talebin fiyat  esnekliği formülü

 • ED= Talep edilen miktardaki yüzde değişim/fiyattaki yüzde değişme=ΔQ/Q/ΔP/P.P/Q
 • Talebin fiyat esnekliği işleminin sonucu daima negatiftir. Çünkü, malın fiyatında oluşan değişme ile talep miktarında oluşan değişme ters yönlüdür. Fiyatı yükselen bir malın talep miktarı düşeceği için talebin fiyat esnekliği her zaman negatif bir değerdir. Ancak bulunan esneklik değeri mutlak değer olarak yorumlanır, negatiflik ihmal edilir.
 • ΔQ=Talep miktarında oluşan değişme
 • ΔP=Malın fiyatında meydana gelen değişme
 • Q=Malın ilk verilen miktarı
 • P=Malın verilen ilk fiyatı
 • mikro iktisat dersi arz talep esnekliği  ekonomi ders notu: örnek fiyat esnekliği sorusu

Örnek=Sütün fiyatı 500 TL’den 750 TL’ye yükselince talep edilen miktar 4 kg’dan 3 kg’ya  düşmüştür. Sütün talebin  fiyat esnekliği kaçtır?

P1=500          Q1=4 kg

P2=750          Q2=3 kg

ED=ΔQ/ΔP.P/Q=1/250.=0.5 Bulunur.

mikro iktisat dersi arz talep esnekliği  ekonomi ders notu: esneklik türleri yorumlamaları

Talebin fiyat esnekliği sonucu  bulunan değer mutlak değer olarak alınır. Daima 1′e göre yorumlanır.

 • ED>1 ise, esnek talep
 • ED<1 ise, esnek olmayan talep
 • ED=1 ise, birim esnek talep
 • ED=0 ise, tam esnek olmayan talep
 • ED=∞ ise, tam esnek talep

Yukarıdaki örnekte bulunan değer 1′den küçük olduğu için sütün talebi esnek olmayan talep olarak yorumlanmalıdır.

mikro iktisat dersi arz talep esnekliği  ekonomi ders notu:  spesifik(özel) talep eğri çeşitleri

Negatif eğimli bir talep eğrisi üzerinde her noktanın esneklik değeri farklıdır. Ancak esneklik değerleri her noktada aynı olan özel talep eğrileri de vardır.

Eğer; ED=0, ED=∞ Ve ED=1 durumları var ise, bunlar özel talep eğrilerini ifade eder.

Sıfır Esnekli Talep Eğrisi;

 • Dikey eksene paralel ise eğri üzerindeki her noktada esneklik değeri 0 dır. Bu durumda malın fiyatındaki değişme ne olursa olsun, talep miktarı etkilenmemektedir. Mal, eski düzeydeki kadar talep  edilir. Fiyatının çok düşmesine rağmen eskisi kadar tüketiminin devam edeceği, hayatımızda fazla önemi olmayan tuz, karabiber, kibrit gibi mallar pahalı olduğu zaman kolayca vazgeçilemez. Ekmek gibi, mallar bu niteliktedir.

Sonsuz esnek talep eğrisinde ise;

 • Bir malın fiyatında meydana gelen küçük bir artış talep edilen miktarı hemen sıfır yapıyorsa, bu malın talep esnekliğinin sonsuz olması demektir. Çünkü: Tüketici bu malı alıştığı fiyattan talep etmesi, durumda malın talep eğrisi yatay eksene paralel olur.
 • Birim esnek talep de, eğer malın fiyatında oluşan yüzde değişme karşısında talep edilen miktarı aynı oranda değiştiriyorsa, bu malın talebi,birim esnek demektir. Talep eğrisi, ikizkenar hiperbol biçiminde olur.
 • mikro iktisat dersi arz talep esnekliği  ekonomi ders notu: yay esnekliği ve formülü

Yay  Esnekliği 

Bir talep eğrisi üzerinde alınan iki nokta arasındaki mesafe yakın ise,yani fiyat ve miktar değişmeleri küçük ise esneklik değeri hesaplaması için yukarıda yazdığımız nokta  talep esnekliği formülü kullanılır. Ancak eğri üzerindeki noktalar uzak ise,yani fiyat ve miktar değişmeleri fazla ise aşağıda yazılan orta nokta yay esnekliği formülü kullanılır.

 • ED=ΔQ/ΔP.P1+P2/2/Q1+Q2/2=ΔQD/ΔP.P1+P2/Q1+Q2
 • Eğer iki nokta arasında mesafe giderek azalır ve fiyat değişmesi sıfıra yaklaşırsa, formülün limitte ulaşacağı değer, nokta esneklik formülü adını alır.
 • ED=ΔQ/ΔP.P/Q
 • Formülde yer alan ΔQ/ΔP terimi, doğrusal talep denkleminin türevidir.
 • Qd=a-bp
 • ΔQ/ΔP terimi b ye eşittir.
 • O zaman, b katsayısı nokta esneklik formülünde  ΔQ/ΔP yerine yazılabilir.
 • mikro iktisat dersi arz talep esnekliği ekonomi ders notu:  esneklik ve eğim kavramlarının açıklanması

Esneklik

 • Esneklik, fiyat ve miktarda meydana gelen yüzde değişmelerinin oranını, eğim ise bu iki değişkende oluşan mutlak değişmelerin oranını ifade eder. Doğrusal bir talep eğrisi üzerinde her noktada esneklik farklı olurken, eğim her noktada aynıdır.

Doğrusal talep eğrisinde esneklik

 •  Talep eğrisinin tam orta noktasında  1′e eşittir. Fiyat artıkça esneklik değeri artar″. Negatif eğimli talep eğrisinde eğim ne kadar büyük olursa (talep eğrisi ne kadar dik olursa) talebin  fiyat  esnekliği o ölçüde düşük olur.
 • Ayrıca birbirine paralel iki talep eğrisinde eğimler eşit, esneklikler farklı olmaktadır.
 • Paralel iki talep eğrisinde orijinden daha uzak olan eğrinin esneklik değeri her fiyat düzeyinde daha azdır.

Esneklik Ve Hasıla İlişkisi

 • Tüketicilerin yaptıkları toplam harcama, üreticilerin toplam hasılatını (TR) ifade eder. Toplam hasılat, satılan malın fiyatı ve miktarının çarpımı ile bulunur.
 • TR=P.Q
 • Bir malın fiyatında oluşan nispi değişmenin, toplam hasılatı(toplam harcamayı)ne yönde etkileyeceği,talep miktarının göstereceği tepkiye bağlıdır. Malın fiyatı yükseldiğinde talep miktarı önemli ölçüde azalıyorsa(ED>1)toplam hasılat düşer. Aksine talep miktarı fiyatta ki artış yüzdesinden daha az oranda azalırsa(ED <1)toplam hasılat artar.

Malın Fiyatı Yükseldiğinde;

 • E>1 ise, TR azalır, fiyatı artan mal yerine ikame mallara kayar.
 • E<1 ise, TR artar, malın fiyat artış karşısında talep fazla kısılamaz. Tüketime devam edilir.
 • E=1 ise,TR değişmez, fiyat artışı ve talep azalışı aynı oranda olur.
 • E=0 ise,TR artar, fiyat artışına rağmen talep hiç etkilenmeden devam eder.
 • E=∞ ise,TR azalır, fiyat artışı karşısında talep çok büyük tepki gösterir.

mikro iktisat dersi arz talep esnekliği  ekonomi ders notu:  talep esnekliğini etkileyen unsurlar

Talep esnekliğinin değerini şu unsurlar belirler.

a.  Bir mal için yapılan harcamanın,hane halkı bütçesindeki payı.Yapılan harcamanın payı yüksek ise, tüketici bu malların fiyatlarını takip eder, fiyat artışı karşısında daha duyarlı olur, talebini kısar.

b. Tüketici, harcamalarında önemsiz bir yer tutan malların fiyat değişmelerini dikkate almaz.

c. Bir malın çok sayıda ikame malı varsa, talebin fiyat esnekliği daha yüksek olur.

d. Malın zorunlu veya lüks olup olmama durumu; fiyat artışı karşısında hiç tepki gösterilmeyen bir zorunlu mal için talebin fiyat esnekliği sıfırdır. Fiyat değişmeleri karşısında talep miktarı hemen ayarlanamaz.

e. Kısa dönemde tüketim yapısı hemen değiştirilemeyeceği için esneklik,uzun döneme nazaran daha düşüktür.

mikro iktisat dersi ekonomi ders notu talebin gelir esnekliği ve formülü

Talebin Gelir Esnekliği

Tüketici gelirinde oluşan nispi değişmenin, talep miktarında oluşturacağı nispi değişmeye talebin gelir esnekliği denir. EM=Talep miktarında oluşan %  değişme/gelirde oluşan % değişme= ΔQ/ΔR×R/Q

Gelir esnekliği pozitif yada negatif değerli olabilir. Gelir arttıkça tüketimde artarsa pozitif, gelir arttıkça tüketim azalırsa negatif değerli gelir esnekliği söz konusudur.

MALLAR

    ↓                           ↓

ER >0                          ER <0

Normal  Mal             Düşük Mal

    ↓                          ↓

0< ER <1                 ER > 1

Zorunlu mal            Lüks mal

mikro iktisat dersi arz talep esnekliği  ekonomi ders notu:  engel eğrisi ve özellikleri

Gelir ile malın tüketilen miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren ifadeye engel fonksiyonu denir ve bu ilişki engel eğrileri ile gösterilir.Qd=f(r)

Engel Eğrisi İle Bilinmesi Gerekenler

 • a.  Zorunlu mallarda gelir arttıkça bu malın talep miktarı daha az miktarda artmakta dolayısı ile bu malların engel eğrisi fiyat ekseninden çıkmaktadır. ER < 1 olur.
 • b.  Kültürel ve eğlence mallarında ise, gelir arttıkça tüketici bu mallardan daha fazla talep eder.dolayısı ile bu mallara ilişkin engel eğrileri gelir ekseninin belirli bir oranından başlar . ER >1′den olur.
 • c.  Eğer gelir arttığında malın tüketim miktarı hiç etkilenmiyorsa ER =0 demektir.Bu durumda engel eğrisi yatay eksene paralel bir doğru biçimini alır.
 • d.  Gelir arttığında bir malın talebi gelir artışı ile aynı oranda artıyorsa engel eğrisi orijinden başlayan düz bir doğru olur.
 • mikro iktisat dersi ekonomi ders notu talebin çapraz esnekliği

Talebin Çapraz Esnekliği

Bir malın fiyatında oluşan nisbi değişmenin diğer bir malın talep miktarında oluşturduğu nisbi değişmeye talebin çapraz esnekliği denir.

 • EM=B malının talep miktarındaki%değişme/A malının fiyatındaki % değişme
 • EM=ΔQ/Q/ΔP/P=ΔQB/ΔPA×PA/QB

Çapraz talep esnekliği pozitif yada negatif olabilir. Bir malın fiyatındaki değişme diğer malın talep miktarında artışa yada azalışa sebep olabilir. Böylece malların ikame mi yoksa tamamlayıcı mı oldukları anlaşılır. Eğer A malının fiyatı arttığında B malının talep miktarı azalıyorsa, bu iki mal tamamlayıcı maldır. Çapraz esneklik (-) değerlidir.

A malının fiyatı arttığında B malının talep miktarı artıyorsa, bu iki mal ikame  (rakip) durumdadır ve çapraz esneklik (+) değerlidir.

Talebin çapraz talep esnekliğinin sıfır olması durumunda da ilgisiz(bağımsız)mallar söz konusudur.

mikro iktisat dersi arz talep esnekliği  ekonomi ders notu:  arz esnekliği ve formülü

Arz  Esnekliği

Bir malın fiyatında oluşan nispi değişmenin malın arz miktarında oluşturduğu nisbi değişmeye ″Arz Esnekliği″ denir. ES=Arz edilen mal miktarındaki % değişim/malın fiyatında oluşan % değişim

 • ES=ΔQ/Q/ΔP/P=ΔQ/ΔP.P/Q

Arz esnekliği  değeri, fiyat ve miktar ilişkisinin aynı yönlü olması nedeni ile pozitiftir.

Arz esnekliği  talebin fiyat esnekliğindeki gibi 1′e göre yorumlanır.

 • ES>1 ise, esnek arz (fiyat ekseninden çıkan bir doğru olduğunda)
 • ES<1 ise, esnek olmayan arz (miktar ekseninden çıkan bir doğru olduğunda)
 • ES=1 ise, birim esnek arz (orijinden çıkan düz bir doğru olduğunda)
 • ES=0 ise, tam esnek olmayan arz (dikey eksene paralel olduğunda)
 • ES=∞ ise, sonsuz esnek arz (yatay eksene paralel olduğunda)

Ayrıca, iktisatta kullanılan zaman dilimlerine göre ″arz esnekliği″ değişir. Malın talebinde ve fiyatında oluşan değişmelere karşı üreticilerin üretim hacimlerini artıramadıkları çok kısa dönem (pazar dönemi-piyasa dönemi) arz esnekliği sıfır  demektir.

Sadece kapasitenin izin verdiği ölçüde üretimin artırılabileceği kısa dönemde arz esnekliği birden küçük  olur.

Sermaye hacmi ve teknolojinin dahi değişebileceği üretim faktörlerinin tamamının değişken olduğu uzun dönemde ise arz esnekliği birden büyüktür.

mikro iktisat dersi arz talep esnekliği  ekonomi ders notu: arz talep esnekliği bölümü işlenmiştir.

ARKADAŞLAR TOPLAMDA 3665 ÖZGÜN YAKLAŞIK SORU İLE; MİKRO, FARKLI İKTİSAT OKULLARI, PARA-BANKA-KREDİ, KAMU MALİYESİ, AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR VE SORUNLARI, ULUSLARARASI İKTİSAT, TÜRKİYE EKONOMİSİ SORU HAPI VE KONU ANLATIMI İLE SİZ SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİME TANITIM AMACI İLE PTT KARGO KAPIDA ÖDEME İLE SADECE 50 TL OLARAK BELİRLEDİK. BU ARADA OLUMLU YORUMLARINI GERİ BİLDİRİMİNİ GEREK BURDAN GEREK BANA MESAJ İLE YAPAN ARKADAŞLARIMA TEKRARDAN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

 iLETİŞİM: https://www.facebook.com/nevin.s.ulus

 

TOP Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.